Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος - Κατοχή

Ο πόλεμος βρήκε τον Τόφαλο στην Αμερική όπου και συμμετείχε σε εκδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας


Αφίσα από εκδήλωση υπέρ της Ελλάδας όπου ο Τόφαλος ήταν ομιλητής

 Ο Τόφαλος στην ταράτσα του σπιτιού του, κρατάει την ελληνοαμερικάνικη εφημερίδα με κύριο άρθρο την απελευθέρωση της Αθήνας

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

 Φωτογραφία από το Λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1906. Ο Τόφαλος φέρει τα μετάλια στο στήθος του.

εφημ. Νεολόγος 3/10/1910

Ο ΤΟΦΑΛΟΣ
ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατάρριψις δύο Αμερικανών
Έλλην παλαιστής προσφέρει 5 χιλ. δολλάρια εις τον Τόφαλον αν τον νικήση

Κατ' ειδήσεις εκ Σικάγου νέους ήγαγεν εκεί θριάμβους ο πρωταθλητής κ. Τόφαλος εις αγώνας πάλης. Τον Έλληνα πρωταθλητήν είχον προκαλέσει εις πάλην δυο Αμερικανοί παλαισταί οι Γκοζ Έσσλερ και Τζακ Μπρούλιο. Αμφότεροι ούτοι εθεωρούντο εκ των αρίστων Αμερικανών παλαιστών. Ο κ. Τόφαλος απεδέχθη την πρόκλησιν των δύο Αμερικάνών και απεφασίσθη όπως παλαίση μετ αυτών εις εν τω Σικάγω Θέατρον «Εμπίρ».
Η πάη αύτη είχε προκαλέσει μέγα ενδιαφέρον εκ μέρους των Ελλήνων του Σικάγου, ως και των Αμερικανών. Δια τούτο κατά την ημέραν της πάλης, το Θέατρον είχε πλημμυρήσει εξ Ελλήνων και Αμερικανών. όταν επέστη η ώρα της πάλης το ενδιαφέρον του κοινού είχε κορυφωθή. Ο Τόφαλος με το γιγάντιο ανάστημά του προυκάλει τον θαυμασμόν πάντων. Η πάλη ήρχισε. Ο Τόφαλος επάλαισε το πρώτον μετά του Αμερικανού Έσσλερ, τον οποίον κατέρριψε εντός 1' και 15” υπό τα ενθουσιώση χειροκροτήματα των θεατών και δη των Ελλήνων.
Κατόπιν ήρθε η σειρά του ετέρου των Αμερικανών παλαιστών Τζακ Μπρούλιο. Μετά πάλην 4' και 15” ο Μπρούλιο κατέπεσεν ηττηθείς υπό του Έλληνος παλαιστού όστις επί μάλλον ενεθουσίασε τα πλήθη των θεατών και προυκάλσεσε τα χειροκροτήματα και τας επευφημίας αυτών.

Έλλην παλαιστής προκαλών τον Τόφφαλον.

Μετά τους θριάμβους αυτούς του κ. Τοφάλου, εμφάνη εις Έλλην παλαιστής Δημητρέσκος ονόματι, όστις φημίζεται δια τας μέχρι τούδε νίκας του εις πάλην μετά διαφόρων Αμερικανών, Άγγλων, Γάλλων και άλλων παλαιστών και ο οποίος απεφάσισεν, όπως προκαλέσει εις αγώνα πάλης τον ομοεθνή του Τόφαλον, καθότι ως είπεν, ο τίτλος του πρωταθλητού ενήκει εις αυτόν και μόνον.
Εδημοσιεύθη όθεν πρόκλησις του Έλληνος αυτού παλαιστού εις τας Αμερικανικάς εφημερίδας δια της οποίας υπόσχεται να καταβάλη 5 χιλ. δολλάρια εις τον κ. Τόφαλον, αν δυνηθή ούτος και τον νικήση. Η πρόκλησις αύτη Έλληνος παλαιστού προς έτερον Έλληνα τον κ. Τόφαλον, προυκάλεσεν δυσάρεστον εντύπωσιν όχι μόνον εις τους Έλληνας της Αμερικής, αλλά και εις αυτούς τους Αμερικανούς. Δια τούτο και η μερικανική εφημερίς «Κήρυξ» έγραψε δυσμενώς κατά της τοιαύτης προκλήσεως του Έλληνος παλαιστού.
Ο κ. Τόφαλος δια λόγους εθνισμού, ηθέλησεν, όπως αποφύγη την τοιαύτην πάλην μετά ομοεθνούς του, αλλά προ του θράσους τούτου απεφάσισε, παρακινηθείς και υπό των άλων Ελλήνων όπως αποδεχθή την πρόκλησιν. Ούτως το γεγονός της πάλης αυτής διατυμπανισθέν από τούδε υπό των Αμερικανικών εφημερίδων, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων, Αμερικανών, Ελλήνων και ξένων.
Η πάλη ωρίσθη όπως διεξαχθή εις εν των μεγαλυτέρων Θεάτρων του Σικάγου, το οποίον περιλαμβάνει 40 χιλ. θεατών. Αν κρίνη δε τις εκ του προκληθέντος ενδιαφέροντος, αι θέσεις του θεάτρου θα καταληφθώσι όλαι. Ο κ. Τόφαλος έχει εκ των προτέρων εξησφαλισμένην την νίκην. Τον αντίπαλόν του θεωρεί ως ακατάβλητον δι άλλους παλαιστάς όχι όμως και δι αυτόν, διό και μετά πεποιθήσεως εκφράζεται, ότι εντός ολίγων δευτερολέπτων θα τον καταρρίψη. Οπωσδήποτε η πάλη αύτη απασχολεί ήδη του διαφόρους αθλητάς της Αμερικής και αναμένεται μετ΄ανυπομονησίας, μάλιστα δε ήρχισαν από τούδε και τα ιδιαίτερα στοιχήματα.

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

O Τόφαλος στην Αμερική εκτός από τις άλλες ασχολίες του έγινε προπονητής και μάνατζερ του Λόντου


Φωτογραφία τους το 1920. Αριστερά ο Τόφαλος, στο κέντρο ο Λόντος

 Το 1928 ο Τόφαλος με τον Λόντο ήρθαν στην Ελλάδα για να αγωνιστεί ο δεύτερος στο Παναθηναικό Στάδιο με τον πολωνό Ζμπίσκο. Όταν ήσαν στην Πάτρα έδωσαν αγώνα μεταξύ τους για την Παναχαϊκή και όταν πήγαν στο Άργος (περιοχή καταγωγής του Λόντου) έδωσαν αγώνα για τον νεοσύστατο Παναργειακό. Η φωτογραφία από τον αγώνα αυτόν οι εισπράξεις του οποίου δόθηκαν στον σύλλογο για την αγορά γηπέδου.

Το 1965 ο Λόντος επισκέφθηκε τη γενέτειρά του και συνάντησε τον Τόφαλο στην Πάτρα παρουσία του δημοσιογράφου Καραλή

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Επιστολόχαρτο του Δημ. Τόφαλου (Συλλογή Θ. Δάσιου)

GENUINE STRONG MAN OF THE WORLD

DEMETRIUS TOFALOS

Instructor of Wrestling, Boxing, Field and Track Athletics.
Also Physical Culture Director and Masseur.
------
Holder of the official world's record amateur and professional.
Winner of the International Olympic Games at Athens 1906.

Winner of the International Wrestling Tournament held at New York, 1915; at Montreal, Canada, 1924

------
Professional World's Records
Defeated
Arthur Saxon
John Marx
Carl Svoboda
Cratl
George Lurich
J. Frangois
Andreas Maick
Eugene Sandow
Karl Witzelsberg

Amateur World's Records
Defeated
P. Kakovsis
M. Dubois
J. Sternback
Redova
Cuhafsson
Salem
Maspoli
M. Jensen
Cruke
Ritzenhof
Rondi
Danzek
Schneiderreit

Toffalos Official World Records

Two-Arm Jerk:
425 Lbs. Prof. - 378 Amateur
Two-Arm Press:
365 Lbs. Prof. - 345 Amateur
Right Arm Snatch:
253 Lbs. Prof. - 233 Amateur
Bent One-Arm Press: - 357 Prof.
Right Arm Swing: - 231 Prof.

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012


 Η φανέλα της Γυμναστικής Εταιρείας Πατρών που φορούσε ο Τόφαλος από το 1899 έως το 1906 και κατά τη διάρκεια των αγώνων της Ολυμπιάδας του 1906. Μετά από τους αγώνες χολώθηκε από την αποτυχία της ΓΕΠ σε αγώνες και μεταπήδησε στον Παναχαϊκό του οποίου τα χρώματα υποστήριξε μέχρι το πέρασμά του στον επαγγελματισμό.

Ο Τόφαλος επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα το 1952. Αυτή είναι η πρώτη του συνέντευξη στην Πάτρα

Εις συνέντευξιν προς την «Πελοπόννησον»

Ο κ. ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΝ
----------------------------------------------------

Υποθήκαι προς τους νέους - Η Ολυμπιάς του 1906 - Πως ο κ. Τόφαλος εξεμαίευσε διαταγήν του τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου δια να προπονούνται οι στρατιώται
----------------------------------------------------

ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
----------------------------------------------------

Εις το ξενοδοχείον «Μαζέστικ» όπου κατέλυσε, συνηντήσαμε χθες την μεσημβρίαν τον αφιχθέντα εκ Πειραιώς δια του ατμοπλοίου «Αγγέλικα» ολυμπιονίκην άρσεως βαρών κ. Δημ Τόφαλον, ο οποίος θα εγκατασταθή πλέον είς την πόλιν μας, έπειτα από αποδημίαν εις την Αμερικήν 42 ολοκλήρων ετών.
Σφριγηλός και με ζωτικότητα νέου, παρ' όλην την ηλικίαν του, ο Τόφαλος, το ίνδαλμα του αθλητισμού τη χώρας μας, εδέχθη χθες, πλείστους συμπολίτας, παλαιούς του φίλους και ιδίως φιλάθλους, οι οποίοι του ηυχήθησαν το «καλώς ήλθε».
«Χαιρετίζω, μας λέγει ο γηραιός αλλά θαλερώτατος Ολυμπιονίκης, με συγκίνησιν τους Πατρείς. Εύχομαι η πατρίς μας να ανασυγκροτηθεί το συντομώτερον, είναι δε πλέον καιρός να εισέλθει εις την οδόν της νομιμοφροσύνης.
Καίτοι δεν αναμειγνύομαι στην πολιτικήν, αισθάνομαι την υποχρέωσιν, ενόψει των εκλογών, να είπω είς τους έλληνας πολιτικούς ότι πρέπει να κάμουν αβαρίες εις την πολιτικήν πάλην».
Ομιλών δια τον αθλητισμόν ο κ. Τόφαλος μας λέγει:
- Αθλητισμόν είς την Ελλάδαν δια διεθνή κατανάλωσιν δεν έχομεν.  Δια τας εγχωρίους όμως συναντήσεις είναι πολύ καλός.
» Ήσθάνθην μεγάλην χαράν που είδα ότι εισήχθη ο αθλητισμός εις τας ενόπλους δυνάμεις, εις την αστυνομίαν και την χωροφυλακήν. Διότι επί των ημερών μας απηγορεύετο εις τον στρατόν να γυμνάζεται.
» Εις το να εισαχθή ο αθλητισμός είς τας ενόπλους δυνάμεις, κολακεύομαι να πιστεύω, ότι συνέβαλα και εγώ κατά τι. Και θα σας αναφέρω ένα περιστατικό, το οποίον συνέβη εις το Στάδιον των Αθηνών κατά τους προκριματικούς αγώνας της Ολυμπιάδος του 1906. Τότε έλαβαν μέρος εις τους αγώνας αυτούς, εκτός του υποφαινομένου, ο Θεόδ. Μακρής, που ανήκεν εις την Παναχαϊκήν, ο Γεωργ. Γεωργαντόπουλος, μέλος της Γυμναστικής Εταιρείας, η οποία αργότερα συνεχωνεύθη εις την Παναχαϊκήν, ο μαραθωνοδρόμος Αναστ. Κουτουλάκης κ.α. Όλοι υπηρετούσαμε εις τον στρατόν. Κατά την πρώτην ημέραν διεξήχθη το αγώνισμα της άρσεως βαρών δι' αμφοτέρων των χειρών. Εγώ εσήκωσα 98 οκάδες ενώ η επίδοσίς μου ήτο 115 οκάδες.
» Μετά την λήξιν του αγωνίσματος, με πλησιάζει ο τότε Διάδοχος Κωνσταντίνος και μου λέγει:
» Βρε Τόφαλε, τι κατάστασις είναι αυτή; Μας ντροπιάζεις». «Υψηλότατε, του απαντώ, ήμουν καταπονημένος από τα γυμνάσια στο στρατό».
» Την άλλην ημέραν ο Διάδοχος έδωσε διαταγήν είς όλα τα Σώματα να μη λαμβάνουν μέρος, δι' ένα χρονικόν διάστημα, οι αθληταί στρατιώται εις τα γυμνάσια δια να προπονηθούν εις τους αθλητικούς αγώνας.
» Την επομένην ημέραν κατά την άρσιν βαρών δια της μιάς χειρός εσήκωσα 78 οκάδες και έλαβα ανυπόκριτά τα συγχαρητήρια του Διαδόχου, ο οποίος με ηρώτησε πως κατόρθωσα την ωραίαν αυτήν επίδοσην, ενω την προηγουμένην είχα τόσο πολύ υστερήσει.
Διότι, απαντώ, ενθουσιάστηκα Μεγαλειότατε από την διαταγήν, που εδώσατε. Περιττόν να προσθέσω ότι κατά την πρώτην ημέραν των προκριματικών αγώνων προσεποιήθην αδυναμίαν...»
Εν συνεχεία ο κ. Τόφαλος μας λέγει ότι κατά την Ολυμπιάδαν του 1906 η Ελλάς κατ' αναλογίαν πληθυσμού, επήρε την μεγαλυτέραν βαθμολογίαν από κάθε άλλο κράτος, η δε πόλις των Πατρών ήλθεν εις την βαθμολογίαν υψηλότερα από ολόκληρον την Γερμανίαν.
- Πρέπει, τονίζει κατόπιν με στοργήν ο κ. Τόφαλος, να επιδοθούν αι Πάτραι με ζήλον εις τον κλασσικόν αθλητισμόν.
Το απαιτούν αι ψυχαί των ιδρυτών του, του Χρίστου Κορύλλου, του Στέφανου Τζίνη, του Στέφ. Χριστόπουλου κ.α. Πρέπει οι νεώτεροι να συνεχίσουν το έργον των. Οι νέοι μας πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αθλητισμός αποτελεί εθνικήν κληρονομίαν, την οποίαν πρέπει να μεταδώσουν παντί σθένει εις τας επερχόμενας γενεάς.
Όλοι οι λαοί του κόσμου, όταν βλέπουν Έλληνας αθλητάς εις ολυμπιακούς αγώνας, αναμένουν να χειροκροτήσουν και νικητάς - απογόνους των ιδρυτών των Ολυμπιάδων».
Τέλος, ο κ. Τόφαλος μου λέγει ότι ευχαρίστως θα παρέχη τας συμβουλάς του επί αθλητικών ζητημάτων εφ' όσον βεβαίως οι αρμόδιοι θα έχουν την καλωσύνην να ζητούν τας γνώμας του.

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ 


Ο Τόφαλος (700) παρακολουθεί τον αντίπαλό του Στάϊνμπαχ (872) σε μια προσπάθεια στον αγώνα που κέρδισε ο Τόφαλος στην Ολυμπιάδα του 1906

Ποίημα του Σουρή για τον Τόφαλο

Και πρόβαλεν ο Τόφαλος
στων αθλητών τ' ασκέρια
κ' είχεν βραχίονας και μυς
που τους εβλέπαμε και μεις
και το σταυρό μας κάναμε
και με τα δυό μας χέρια

Και δίχως να λυγίζεται
και δίχως να κυρτώνει
μεγάλα βάρη και πολλά
τα χέρια του φορτώνει
κι αμέσως εκατάλαβαν
κι εφώναξαν πολλοί
πως τον κυρίαρχο λαόν
ο Τόφαλος δηλοί.

Κι εσήκωσε μ' απάθειαν
δυσβάστακτα καντάρια
και φόρους σταις μεταλλικαίς
και φόρους στα σιτάρια
κι εφαίνετο σαν Ηρακλής
κι είπαν γι αυτόν καμπόσοι
πως και τον Άτλαντα μπορεί
στους ώμους να σηκώσει

Τον φορτώνουν πιό πολύ
πλην εκείνος δεν  μιλεί
Τόχει δόξα και τιμή του
να του τρώνε το ψωμί του
φθάνει μόνον την σπανίαν
αντoχήν του να κυττούν
και να την χειροκροτούν

Τον εβράβευσαν οι πρώτοι
κι ο καθείς εχειροκρότει
μα κι εγώ χειροκροτούσα
τον κυρίαρχον μετ' άλλων
συμπατριωτών εξάλλων
και με στέφαν' από μούντζαις
πλησιάζω στεφανώνων
της υπομονής τον όνον!
O Τάφος της οικογένειας Τόφαλου στο Α' Νεκροταφείο Πατρών. Φιλοξενεί εκτός από τον Ολυμπιονίκη Δημήτρη Τόφαλο (1884-1966), τον πατέρα του Καπετάν Σπύρο Τόφαλο...

Νεολόγος 30/09/1928

ΚΗΔΕΙΑ
Τον προσφιλή μας σύζυγον, πατέρα, αδελφόν και θείον
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΦΑΛΟΝ
θανόντα αιφνιδίως κηδεύομεν σήμερον Δευτέραν περί ώραν π.μ. εκ της οικίας μας κειμένης αρχή οδού Μαιζώνος συνοικία Τζίνη
Η Σύζυγος: Διονυσία Τοφάλου
Τα Τέκνα: Δημήτριος, Διονύσιος και Ιωάννα Τοφάλου
Οι Αδελφοί: Νικόλαος Τόφαλος, Γαβριήλ Λάουρας, Κική Βλάχου
Οι Ανεψιοί: Ιωάν. Γ. Τόφαλος, Ιωάννης και Γεώργιος Βλάχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΦΑΛΟΣ
Απέθανε εκ συγκοπής της καρδίας και εκηδεύθη χθες σεμνοπρεπώς σεβαστός συμπολίτης ημών ο Σπυρίδων Τόφαλος. Ο αιφνίδιος θάνατός του δι όσους εγνώριζαν καλώς τον μεταστάντα ηκούσθη με μεγάλην λύπην, διότι επρόκειτο περί ανθρώπου αληθώς χριστιανού, εχθρού πάσης αδικίας και ενθέρμου υποστηρικτού των αποκλήρων της τύχης, πράγμα το οποίο και εμπράκτως εξεδήλωσεν οσάκις τω παρουσιάσθη περίπτωσις.
Εις νεαράν ηλικίαν κατήλθεν από την Ζάκυνθον εις την πόλιν μας αναμιχθείς εις τους ναυτικού κύκλους, δια της εντιμότητος και της εργατικότητός του δε κατέστη εις εκ των μεγάλων παραγόντων του συναφούς επαγγέλματος, παρά τω οποίω εύρισκον εργασίαν πολλοί προστάται πολυμελών οικογενειών. Ο μεταστάς συμπολίτης απήλθε του κόσμου τούτου με την συνείδησιν ήσυχον ότι ως οικογενειάρχης επετέλεσε το καθήκον του, αποκαταστήσας πλήρως τα προσφιλή τέκνα του.
Ο «Νεολόγος» εκφράζει θερμά συλληπητήρια προς την πενθούσαν οικογένειαν του μεταστάντος συμπολίτου, ιδιαιτέρως δε προς τους υιούς αυτού κ.κ. Δημήτριον τον γνωστόν Ολυμπιονίκην και Διονύσιον.

...την αδερφή του Πίτσα (μνημόσυνο στις 29/09/1919)...
...τα αδέρφια του Διονύσιο και Ιωάννα, που σκοτώθηκαν μαζί στις 28/10/1940 κατά τον βομβαρδισμό της Πάτρας από τους Ιταλούς στη γωνία Καρόλου και Ρήγα Φεραίου και τη μητέρα του, Διονυσία, που είδε τα παιδιά της να σκοτώνονται μπροστά της και πέθανε το 1945